Kontrahenci

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW  „AQUA – SYSTEM” SP. Z O.O. W BIELSKU-BIAŁEJ
(KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” niniejszym informuję, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/i danych osobowych jest „AQUA – System” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Kontakt możliwy jest pisemnie na adres siedziby:
43-300 Bielsko-Biała, ul. Wincentego Witosa 118, e-mailem: aquasystem@aua-system.com.pl, tel. (33) 815 10 36.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy o współpracy,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.   
 

3. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pozyskaliśmy:

  • bezpośrednio od Pana/i na etapie zawierania umowy lub w okresie jej wykonania,
  • od Państwa pracowników.
 
4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W „AQUA-System” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przetwarzane są:

  • dane identyfikacyjne kontrahentów, z którymi zawierane są umowy,
  • dane kontaktowe osób podanych do kontaktu w ramach zawieranych umów, pracowników, współpracowników i przedstawicieli kontrahenta, konsultantów, doradców lub podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, osób prowadzących działalność gospodarczą
 
5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pana/i dane osobowe będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy kontrolne).

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/i dane osobowe będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, a także podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz „AQUA – System” Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do ich realizacji na podstawie umów o świadczenie usług (np. wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, obsługa prawna).

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe. Brak podania danych uniemożliwia zrealizowanie usługi. Konsekwencje niepodania danych wynikają z przepisów prawa.

Podanie danych dla zawarcia lub realizacji umowy jest dobrowolne. Odmowa podania danych powoduje, że nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy lub jej wykonanie.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich podania może spowodować ograniczenie form komunikacji.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Tam, gdzie do przetwarzanie danych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do jej odwołania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiada Pan/i również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
W odniesieniu do Pana/i danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

11. INFORMACJA O PROWADZONYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO
Zapis obrazu z poszczególnych kamer prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, rejestracji zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży, możliwości wyjaśnienia sytuacji konfliktowych na terenie:

  • budynki „AQUA – System” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Wincentego Witosa 118 oraz teren wokół budynku;
  • plac magazynowy przy ul.  Mikołajczyka
 

–  na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia oraz art. 22Kodeksu Pracy.